REKLAMA DLA KLIMATU

Grupa Agora – codziennie odpowiedzialni

„Naszą odpowiedzialność rozumiemy jako wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa” – tak swoje podejście do odpowiedzialności definiuje Grupa Agora, która podjęła już szereg działań, aby zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Grupa Agora, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz przyjętymi strategicznymi kierunkami odpowiedzialności, określiła swój wpływ na otoczenie i dąży do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia odpadów. Podejmowane przez Grupę działania nawiązują do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w szczególności obejmujących między innymi kwestie związane z dostępem do wody, czystej i dostępnej energii, innowacyjności,  a także kwestie zrównoważonego rozwoju miast i społeczności oraz odpowiedzialnej konsumpcji i bioróżnorodności.

Cele środowiskowe i ich realizacja

W 2019 r. Agora wskazała cztery cele środowiskowe, które związane były z: 1) efektywnością energetyczną i zmniejszeniem zużycia energii w siedzibie Agory w Warszawie o 10%; 2) ograniczeniem odpadów o 10%; 3) edukacją i komunikacją pracowników i współpracowników w celu podniesienia wiedzy na temat działań prośrodowiskowych oraz 4) wprowadzeniem polityki środowiskowej. Wszystkie cele zostały w pełni osiągnięte.

Agora zmniejszyła zużycie energii we wszystkich administrowanych przez spółkę lokalizacjach o blisko 17% dzięki inwestycjom w instalacje i urządzenia energooszczędne, optymalizacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymianę oświetlenia na ledowe.  W 2020 r. Grupa kontynuuje prace nad dalszą optymalizacją zużycia energii. Wiosną tego roku na dachu siedziby Agory w Warszawie przy ul. Czerskiej zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 89,76 [kWp] (dwie mikroinstalacje 49,50 i 40,26 [kWp]). W ciągu 4 miesięcy działania, do początku sierpnia br., wyprodukowały one już 50 MWh “zielonej” energii. Dzięki temu firmie udało się zredukować emisję dwutlenku węgla  aż o 503 tony. To tak, jakby zasadzić 589 drzew. Spółka planuje kolejne inwestycje, które zmniejszą zużycie energii w jej siedzibie.

W połowie 2019 r. zarząd firmy przyjął „Politykę środowiskową Agory S.A.”, czyli dokument, który prezentuje podejście spółki do zarządzania kwestiami środowiskowymi. Opisane są w nim kierunki działań na rzecz ochrony środowiska: zarządzanie wpływem środowiskowym, dążenie do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, prowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi, niwelowanie ryzyka i zapobieganie zanieczyszczeniom mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne,  a także edukacja pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych.

Działania Grupy Agora w zakresie ochrony środowiska są regularnie komunikowane całemu zespołowi w formie newsletterów oraz w intranecie. Pracownicy i współpracownicy Agory są zachęcani do wprowadzania proekologicznych rozwiązań w swoim codziennym życiu, w tym m.in. do korzystania z przyjaznego środowisku transportu. Przy siedzibie Grupy w stolicy działają parking rowerowy oraz stacja rowerów miejskich Veturilo. W 2019 r. wypożyczono i zwrócono w niej rowery aż 15,5 tys. razy. Wśród pracowników organizowane są m.in. cykliczne wymiany i zbiórki zużytych ubrań, butów czy inne akcje edukacyjne.

Spółki i redakcje z Grupy Agora prowadzą działania proekologiczne, które mają na celu zwiększenie świadomości wśród m.in. czytelników czy partnerów biznesowych. Portal Gazeta.pl od kilku lat włącza się w kampanię Greenpeace Polska „Adoptuj Pszczołę”.  W 7. edycji akcji – w 2019 r. adoptowano 140 tys. pszczół. Z kolei piątek to w Gazeta.pl „Piątek dla klimatu”. Co tydzień na portalu publikowane są treści redakcyjne związane m.in. ze skutkami katastrofy klimatycznej i możliwościami jej przeciwdziałania, przygotowywany jest też specjalny newsletter. W 2019 r. Gazeta.pl zorganizowała wakacyjną akcję pod hasłem „Plaża bez peta”. Miała ona zwrócić uwagę na pozostawianie niedopałków na nadbałtyckich plażach. Do akcji włączyło się 15 nadmorskich miejscowości, a jej partnerem był Greenpeace Polska.

Codziennie odpowiedzialni

„Codziennie odpowiedzialni. Strategiczne podejście do odpowiedzialności” to dokument wskazujący główne kierunki przyjęte przez Agorę S.A. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Rozwój oparty na odpowiedzialności, budowanie trwałych relacji z otoczeniem oraz docenienie różnorodności w społeczeństwie i miejscu pracy – to filary odpowiedzialnego podejścia spółki do zarządzania.

Wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa oznacza nie tylko dążenie przez Grupę Agora do dbania o środowisko naturalne, ale także prowadzenie działań skierowanych do szeroko rozumianego otoczenia, w tym społeczności lokalnych, partnerów biznesowych, pracowników oraz innych interesariuszy.

Marki i spółki Grupy Agora inicjują i realizują szereg działań społecznych, edukacyjnych, kulturowych oraz charytatywnych. M.in. od wielu lat Agora, jej media i marki grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Agora ceni różnorodność w społeczeństwie i w miejscu pracy. Docierając z produktami i usługami z obszaru mediów, rozrywki i reklamy do szerokiego grona różnorodnych odbiorców, rozumie ich zróżnicowane potrzeby i w odpowiedzi na nie tworzy jakościowe produkty i usługi.

Pracownicy Grupy Agora to osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur, wykazujące się różnymi umiejętnościami i talentami, reprezentujące różne punkty widzenia oraz mające różne doświadczenia życiowe i zawodowe. Tworzą oni zróżnicowany, sprawnie współpracujący zespół.

W trosce o wysokie standardy etyczne i uczciwe realizowanie zobowiązań w Agorze działa system etyki, w skład którego wchodzą m.in.: Kodeks etyki, zasady dla dostawców i odbiorców, polityka prezentowa, a także poufny system zgłaszania nieprawidłowości.

Wyrazem transparentnego podejścia do zarządzania jest coroczna publikacja Raportu Odpowiedzialności Grupy Agora, w którym Agora prezentuje swoje podejście do kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, podsumowuje również swój wpływ na otoczenie oraz zaangażowanie w kwestie pracownicze. Raport oparty jest o międzynarodowe Standardy GRI i dostępny na stronie RaportCSR.Agora.pl

BIURO REKLAMY GAZETA.PL

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

510 022 410

Tomasz Orlicki

Ekspert branżowy ds. reklamy internetowej

biuroreklamy@agora.pl

Napisz e-mail