REKLAMA DLA KLIMATU

Grupa Agora – codziennie odpowiedzialni

„Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko” – tak brzmi hasło przewodnie raportu opisującego kluczowe działania w obszarze CSR, które Grupa Agora i Agora S.A. podejmowały w 2020 r. Publikacja prezentuje m.in. jak zespół Agory przeciwdziałał skutkom pandemii COVID-19 oraz walczył o wolność słowa i równość płci. W publikacji znalazły się również cele strategiczne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, których realizacji podjęła się spółka w 2021 r. Raport jest już dostępny w interaktywnej formie na stronie www.raportcsr-2020.agora.pl – w polskiej i angielskiej wersji językowej.

– Burzliwy rok 2020 skupił naszą uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz wsparciu odbiorców naszych mediów, klientów i partnerów biznesowych. Prócz zmagań związanych z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii koronawirusa ubiegły rok wypełniły działania na rzecz zapobiegania postępującym zmianom klimatu, ochrony praw człowieka i wolności słowa, które konsekwentnie realizujemy w ramach licznych projektów i partnerstw od ponad 30 lat – podkreśla w liście otwierającym raport Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Dziś wszyscy mamy nadzieję, że powoli wkraczamy w „nową normalność”. Przed nami wciąż wiele niewiadomych, ale i czytelne drogowskazy, którymi dla Agory są: Europejski Zielony Ład, Porozumienie Paryskie dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie w zakresie równości płci i poszanowania praw człowieka. Dlatego w 2021 roku, podobnie jak w 2020, chcemy działać w myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko”.

„Raport odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A.” to publikacja przedstawiająca realizację strategii CSR Agory w 2020 r. Strategia ta od lat konsekwentnie rozwijana jest pod hasłem „Codziennie odpowiedzialni”, w którym „odpowiedzialność” definiowana jest jako zrównoważony rozwój, wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa. Raport koncentruje się na obszarach wynikających wprost z czynników ESG (Environmental, Social, Governance), czyli związanych z działaniami na rzecz środowiska, wpływem społecznym i ochroną praw człowieka oraz odpowiedzialnym zarządzaniem i etyką biznesu opartych na założeniach Agendy 2030 ONZ na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Działania prowadzone w każdym z tych obszarów oraz wyznaczone do realizacji cele zostały opisane w 5 częściach tematycznych tworzących Raport.
W pierwszej z nich zaprezentowane zostały działania biznesowe Grupy Agora w 2020 r., jak również wartości i zasady panujące w organizacji, w tym przestrzeganie ładu korporacyjnego czy zarządzanie ryzykiem niefinansowym.
Druga część – „Odpowiedzialność” – prezentuje podejście Agory do zrównoważonego rozwoju i dotychczasową realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie priorytetem są działania w ramach Celów związanych z działaniami na rzecz:

W Raporcie przedstawiona została również strategia CSR Grupy Agora na lata 2021-2022, w której wiodącą kwestią pozostaje dbałość o społeczeństwo, środowisko i etykę biznesu przy większym nakierowaniu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ dotyczących przede wszystkim zdrowia i rozwoju pracowników, równości płci i walki z nierównościami społecznymi oraz działań na rzecz neutralności klimatycznej. Dodatkowo, w obszarze „Odpowiedzialność” zaprezentowane zostały standardy Agory w relacjach z otoczeniem, w tym w szczególności z klientami, dostawcami towarów i usług, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego.

Ważnym obszarem raportu jest „Miejsce pracy i prawa człowieka”, w którym znaleźć można m.in. informacje dotyczące struktury zatrudnienia, rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników, jak również działania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance). W rozdziale zaprezentowane zostały też działania Agory podejmowane w dobie pandemii COVID-19, zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników czy praktyki na rzecz tworzenia różnorodnego, chroniącego prawa człowieka miejsca pracy, w którym obowiązują najwyższe standardy etyczne. To m.in. informacje na temat „Kodeksu etyki Agory”, „Polityki Różnorodności” i systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do rozwoju Agory, są działania społeczne zarysowane w części „Zaangażowanie społeczne”. W 2020 r. w ramach dobrych praktyk w tym obszarze spółki, marki i media Grupy Agora podejmowały przede wszystkim inicjatywy na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce – przykłady tych projektów zostały zaprezentowane w specjalnej sekcji raportu „Nasza odpowiedzialność w dobie pandemii COVID-19”. Równolegle zespół Grupy Agora inicjował, kontynuował oraz wspierał akcje społeczne, kulturalne i edukacyjne. Angażował się także w działalność charytatywną – o tych działaniach można przeczytać w sekcji „Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa”.

W Grupie Agora – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz przyjętymi strategicznymi kierunkami odpowiedzialności od wielu lat – rozwijane są również działania na rzecz ochrony środowiska, opisane w rozdziale „Troska o środowisko”. W tej części można poznać wpływ środowiskowy poszczególnych obszarów działalności Grupy Agora oraz liczne projekty prośrodowiskowe, które media i marki Agory podejmowały w minionym roku. Dodatkowo, w rozdziale zdefiniowane zostały podstawowe obszary bezpośredniego wpływu Agory na klimat, jak również dotychczasowe i planowane działania organizacji na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej.

„Raport odpowiedzialności za 2020 r. Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A.”

jest dostępny w formie interaktywnej strony internetowej – www.raportcsr-2020.agora.pl – w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na stronie znajduje się również formularz, w którym wszyscy czytelnicy i czytelniczki publikacji mogą wyrazić swoją opinię na jej temat, jak również oczekiwania odnośnie publikacji za 2021 r.

Raport obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe grupy kapitałowej Agora i jej jednostki dominującej spółki Agora S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W przeciwieństwie do lat poprzednich, nie przygotowano odrębnego sprawozdania niefinansowego dla spółki Agora S.A. Publikacja jest piątym tego typu raportem, który został przygotowany przez zespół komunikacji korporacyjnej Agory S.A., w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania niefinansowego GRI Standards na poziomie podstawowym (CORE), bez poddania zewnętrznej weryfikacji.

BIURO REKLAMY GAZETA.PL

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

507095038

Emilia Kaczmarek-Muszel

Konsultant ds. Klientów Kluczowych